INFOLINIA 801 011 067

6 zasad dobrej praktyki

1. Ochrona naszego środowiska

Rozumiemy, że nasze produkty i usługi mają znaczną rolę we wspieraniu zrównoważonego rozwoju globalnych zasobów i nasze decyzje powinny skupiać się na maksymalizacji tej roli.

Jako organizacja Car sharing uznajemy naszą role społeczną, która polega na dostarczeniu alternatywnego rozwiązania dla transportu miejskiego i rozumiemy znaczenie bycia odpowiedzialnym obywatelem społeczności, w której działamy.

Jesteśmy świadomi, że naszym celem jest maksymalizacja dostępu wszystkich obywateli do Car sharing. Zobowiązujemy się konsekwentnie działać, który umożliwi dostępny, przystępny i trwały Car sharing w regionie.

Jako organizacja Car sharing zobowiązujemy się aktywnie działać w naszych wspólnotach, poświęcając nasz czas i środki na rzecz promowania zdrowego stylu życia. Wierzymy, że nasz sukces powinien również przyczynić się do poprawy jakości życia, dobrobytu i stabilności społeczności, w której żyjemy i pracujemy. Nasza organizacja Car sharing zawsze będzie promować spacery, wycieczki rowerowe i inne formy transportu publicznego, które są bardziej przyjazne dla środowiska niż jazda samochodem.

 

2. Relacje z klientami

Naszym klientom gwarantujemy dostarczać produkty i usługi, które są zgodne z opisem oraz zapewniamy o dokładności przedstawionych danych w ofercie.

Jednym z naszych celów jest przekraczać oczekiwania klientów, dostarczając najwyższą wartość poprzez ciągłą poprawę jakości, wydajności, elastyczności usług i niezawodności oraz poprzez budowanie pozytywnych relacji, które są korzystne dla obu stron i zapewniają długoterminowy sukces.

W swojej pracy uznajemy tylko takie zasady jak: sprawiedliwość, uczciwość i odpowiedzialność wobec wszystkich klientów oraz we wszystkich aspektach transakcji biznesowych. Oferowane przez nas usługi będą prowadzone w sposób dokładny i prawdziwy, zawsze utrzymując najwyższe standardy etyczne.

Świadomość decyzji zakupowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zapewniamy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o naszej ofercie i usługach. Dzięki temu nasi klienci mogą podjąć w pełni świadomą decyzję o zakupie naszych usług.

Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, dlatego mamy obowiązek, aby upewnić się, że wszyscy klienci i pasażerowie otrzymują odpowiedni poziom ubezpieczenia oraz jasno rozumieją zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w pojazdach Car sharing.

Jako organizacja Car sharing przyjmujemy, że maksymalizacja zysku nie jest naszym głównym celem, dlatego zapewniamy przystępne i konkurencyjne ceny dla klientów. Chociaż ceny powinny zapewnić zyski i dostęp do kapitału dla firmy, to jednak jako organizacja Car sharing, która wierzy w spełnienie misji społecznej będziemy starać się o maksymalizacje pozytywnych efektów zewnętrznych, w tym motywowanie klientów do przyjęcia car sharing jako alternatywy dla posiadania samochodu, co przyczyni się do ochrony środowiska i poprawy zdrowia i życia mieszkańców.

W ramach naszej działalności zbieramy i przechowywamy poufne informacje o obecnych i przeszłych klientach, które chronimy przed ujawnieniem na zewnątrz zgodnie z najlepszymi praktykami ochrony danych osobowych. Mamy prawo ujawnić informacje tylko uprawnionym instytucjom i tylko w przypadku, kiedy dotyczą nielegalnej działalności, popełnionego przestępstwa lub kiedy ujawnienie jest wymagane przez prawo.

 

3. Relacje z instytucjami publicznymi

W kontakcie z instytucjami samorządowymi i rządowymi będziemy zachęcać do pozytywnych, przejrzystych i uczciwych relacji, które odgrywają ważną rolę w rozwoju społecznym i środowiskowym. Będziemy rozwijać pozycję lidera w branży wraz z samorządem i władzami transportu publicznego w celu umożliwienia rozwoju i lepszej świadomości dotyczącej alternatywnych form transportu jakim jest m.in. Car sharing.

Będziemy przestrzegać zasad i przepisów samorządowych oraz rządowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz zobowiązujemy się respektować decyzje urzędników miejskich.

 

4. Praktyki marketingowe oraz jakość informacji

Dobre stosunki zależą od otwartości, wzajemności, jakości i zaufania. Informacje podawane przez nas zawsze będzie prawdziwe i kompletne.

Będziemy dostarczać klientom i społeczeństwu informacje dotyczące naszych usług, które są możliwie jasne i dokładne, jak to tylko możliwe. Staramy się używać języka, który jest łatwy do zrozumienia w celu umożliwienia klientom i opinii publicznej możliwości podejmowania decyzji z pełną znajomością faktów.

Wszystkich naszych klientów zaopatrujemy w aktualny regulamin i podręcznik użytkownika. Gdy nowe usługi są oferowane lub oferta zostanie zaktualizowana to będziemy zapewniać klientom kopię dokumentów określających prawa i obowiązki klienta.

Nie przyjmujemy w swojej praktyce sprzedaży i marketingu mylących, niepełnych lub nieprawdziwych informacji. Nasza reklama nie powinna wprowadzać w błąd przez nieścisłości, dwuznaczność, pominięcia lub w inny sposób.

Nie będziemy uczestniczyć w żadnej z kampanii celem dyskredytowania i wykorzystywania jakiejkolwiek osoby lub grupy ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne , religię, narodowość, płeć, orientację seksualną, stan cywilny czy wiek.

Wszystkie reklamacje naszych klientów będą bardzo ostrożnie rozważane i środki zastępcze lub zadośćuczynienie będzie rekompensatą za błędy popełnione w wyniku naszej działalności.

Zapewniamy, że badanie, przegląd lub inne dane podane w komunikacji marketingowej są tworzone zgodnie z ustalonymi zasadami naukowymi i ogólnie przyjętymi praktykami badawczymi w sposób potwierdzający ich ważność i wiarygodność. 

Zgadzamy się, aby przyczynić się do rozwoju branży Car sharing, dlatego będziemy zachęcać uczelnie, naukowców, samorząd, rząd do opracowania wskaźników i norm specyficznych dla branży Car sharing.

 

5. Fair play

Mamy duże oczekiwania wobec siebie oraz naszych partnerów, bo chcemy dążyć do doskonałości dla zrównoważonego rozwoju. Wiemy, że trwały sukces w branży Car sharing zależy od naszej zdolności do kształtowania przyszłości przez zaradny i efektywny marketing oraz obsługę najwyższej klasy. Będziemy przestrzegać następujących standardów biznesowych.

Szacunek dla innych
Szanujemy naszą branżę oraz branże konkurencyjne poprzez działalność w sposób, który polega na okazaniu szacunku do pracy innych osób i instytucji. Wierzymy, że warto poświęcić się w celu osiągnięcia najwyższych standardów w obsłudze klienta i współpracy z partnerami. Chcemy być dumni z całej branży Car sharing, jak również z nas jako wiodącego lidera.

Uczciwość wobec konkurencji
Mamy obowiązek promować zachowania konkurencyjne i wykazać szacunek wobec konkurencji. Będziemy utrzymywać uczciwość wobec konkurencji poprzez praktykowanie etycznych procedur.

Dumping cenowy
Nie będziemy angażować się dumping cenowy lub podobne nielegalne działania, które są oparte na niezrównoważonych cenach usług. Te negatywne praktyki mogą przynieść korzyść klientom tylko w krótkim czasie a w dłuższej perspektywie będą negatywnie wpływać na obsługę klientów jak i na całą branżę.

 

6. Znajomość i przestrzeganie prawa

Jako legalnie działająca firma na terytorium Polski jesteśmy zobowiązani rozumieć i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji instytucji publicznych, które mają wpływ na aspekt prawny prowadzonej przez nas działalności gospodarczej regulujących naszą działalność.

W przypadku sporu lub konfliktu z naszym klientem lub partnerem będziemy świadomie uczestniczyć z zachowanie zasad etycznych w celu rozwiązania problemu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i przepisami.

  • Nasze credo

    Car sharing zapewnia korzyści środowiskowe i społeczne na rzecz społeczności, w której działa. Jako usługa biznesowa, zmniejsza liczbę pojazdów użytkowanych w naszych miastach, zmniejsza obciążenie publicznej infrastruktury drogowej, zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz obniża koszty transportu dla miejscowej ludności. Car sharing jest solidną i elastyczną alternatywą dla posiadania samochodu i staje się coraz bardziej istotnym czynnikiem w całkowitym transporcie miejskim. Naszym celem jest wprowadzenie nowej usługi w interesie publicznym, w ramach zrównoważonej sieci transportowej.

    Więcej…
  • Video przewodnik

    Jak zarezerwować GoGet auta (film z napisami)

    Więcej…